2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

2022AW

model TSUGUMI (Magma model)
photo : Maya Matsuura
h/m : Naho Ikeda
styling : Hiroko Tsurumi